50 lat Coca-Cola na 105

Opis Konkursu

50 lat Coca-Cola na 105

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski we wszystkich restauracjach „Pizzeria 105ka”.

Konkurs trwa od 10.08.2022 do 21.09.2022 roku na terenie Polski.

W Konkursie udział biorą produkty Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru (zwane dalej Produktami konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w restauracjach sieci Pizzeria 105ka.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 10.08.2022 do 21.09.2022:

  • Dokonać jednorazowego zakupu dowolnej pizzy z menu restauracji Pizzeria 105ka, z dowolnym napojem Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru, dostępnych w aktualnej sprzedaży w sieci restauracji Pizzeria 105ka;
  • Zarejestrować paragon zakupu na stronie www.konkursna105.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego, e-mail oraz skan dowodu zakupu
  • Udzielić odpowiedzi na zadnie konkursowe: Dlaczego pizza ze 105-tki i Coca-Cola razem smakują lepiej?
  • Odpowiedź nie może mieć więcej niż 450 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie Produktu konkursowego w terminie 10.08.2022 do 21.09.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych zestawów zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego zestawu konkursowego na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego zestawu konkursowego zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

Nagrody I stopnia: pięćdziesiąt (50) głośników Bluetooth o wartości 300 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 34 zł brutto każdy przeznaczoną na zapłatę podatku;

Nagrody II stopnia: pięćdziesiąt (50) plecaków o wartości 65 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 7 zł brutto każdy przeznaczoną na zapłatę podatku

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), przy ul. Annopol 20, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015664, o kapitale zakładowym 400.292.600,00 PLN, REGON: 012833736, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278, reprezentowaną przez należycie umocowanego przedstawiciela, zwaną dalej („CCHBC”).

Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art.921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity:Dz.U.2014r. Poz. 121 ze zm., dalej również: „KC”) jest CCHBC.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.konkursna105.pl


Wybierz inną promocję