Bonduelle - kupuj i wygrywaj!

Opis Loterii

"Bonduelle - kupuj i wygrywaj!"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od dnia 17 lutego 2022 r. do dnia 30 marca 2022 r. każda osoba, która:

  • dokona zakupu produktu marki Bonduelle spośród produktów wymienionych na stronie internetowej: https://www.bonduelle.pl/warzywa/mrozonki, zwanych dalej "Produktem Promocyjnym",
  • odbierze i zachowa dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej, numer potwierdzenia zamówienia e-commerce lub fakturę) potwierdzający dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego;

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków przewidzianych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 17 lutego 2022 r. i po dniu 30 marca 2022 r. nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup 1 Produktu Promocyjnego daje prawo do dokonania 1 Zgłoszenia w Loterii. Dowody zakupu nie podlegają łączeniu.

Każda osoba, która zamierza wziąć udział w Loterii, powinna w terminie od dnia 17 lutego 2022 r. od godziny 12:00, do dnia 30 marca 2022 r., po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3.1. Regulaminu, przystąpić do udziału w Loterii, ("Zgłoszenie") poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.loteriabonduelle.pl, wypełniając znajdujący się tam formularz rejestracyjny wpisując w odpowiednie rubryki numer telefonu Uczestnika, adres e-mail i numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego oraz potwierdzić, że zapoznała się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii.

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.3. Regulaminu. Jeżeli Uczestnik nie wygrał nagrody, Zgłoszenie bierze udział w Losowaniu zgodnie z pkt 3.4. W przypadku wygranej, wygrywające Zgłoszenie nie bierze udziału w Losowaniu.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w Regulaminie.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii. Niedopuszczalne jest stosowanie lub posługiwanie się przez Uczestników, w celu odbioru nagrody, podrobionymi lub przerobionymi dowodami zakupu. Z dowodu zakupu musi jednoznacznie wynikać, że Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego.

Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Bonduelle- kupuj i wygrywaj!”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • Voucher na podróż z wakacje.pl o wartości 15.000,00 zł wraz z nagrodą pieniężną o wartości 1.556,00 zł o łącznej wartości 16.667,00 zł;
  • 6 nagród w postaci Thermomix TM6 o wartości 5.450,00 zł każdy, wraz z nagrodą pieniężną o wartości 606,00 zł o łącznej wartości 6.056,00 zł;
  • 126 nagród w postaci e-karty DUKA lub ALLEGRO (do wyboru) o wartości 100,00 zł każda.

Pula nagród w Loterii wynosi 65.603 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 17.02.2022 do 30.03.2022.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.loteriabonduelle.pl


Wybierz inną promocję