Burn

Opis Loterii

"Burn"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od dnia 1 września 2021 do dnia 30 listopada 2021, każda osoba, która dokona jednorazowo zakupu co najmniej 1 puszki napoju Burn, zawierającej pod zawleczką, 1 niepowtarzalny kod promocyjny („Kod”), może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Zakupy puszki napoju Burn („Produkt Promocyjny”) dokonany przed dniem 1 września 2021 roku i po dniu 30 listopada 2021 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup Produktu Promocyjnego daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zachować zawleczkę z Kodem.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w okresie od dnia 1 września 2021r. do dnia 30 listopada 2021r. w odpowiednim polu na stronie internetowej działającej pod adresem https://www.burn.com/fiat500_pl. wypełnić znajdujący się formularz podając obowiązkowo w odpowiednich polach formularza: imię i nazwisko, Kod, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, oraz potwierdzić, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii („Zgłoszenie”).

Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą. Jeden Uczestnik może wygrać tylko 1 nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.2. Regulaminu.

O przyjęciu Zgłoszenia dokonanego Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się na stronie internetowej po dokonaniu Zgłoszenia.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w Regulaminie.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na losowość wyboru. Uczestnikowi, któremu Organizator udowodni, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Losy takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Burn”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 100 zestawów puszek napoju Burn (30 sztuk w każdym zestawie), o wartości 90,00 zł brutto każdy
  • 25 słuchawek headphones, o wartości 379,00 złotych każdy
  • 1 samochód osobowy Fiat 500 Hybrid, o wartości 79.500,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 8.833,00 zł o łącznej wartości 88.333,00 zł brutto

Pula nagród w Loterii wynosi 106.808 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 01.09.2021 do 30.11.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.burnfiat500.fortispromocje.pl


Wybierz inną promocję