Burn

Opis Loterii

"Burn"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W loterii można wziąć udział w dniach od 1 lipca 2022 od godziny 12:00, do 30 września 2022.

W okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. każda osoba, która dokona jednorazowo zakupu co najmniej 1 puszki napoju Burn, zawierającej pod czarną zawleczką, niepowtarzalny kod promocyjny („Kod”), może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Zakupy puszki napoju Burn („Produkt Promocyjny”) dokonany przed dniem 1 lipca 2022 r. i po dniu 30 września 2022 r. nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup Produktu Promocyjnego daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zachować zawleczkę z Kodem.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. od godziny 12:00, do dnia 30 września 2022 r. w odpowiednim polu na stronie internetowej działającej pod adresem https://www.burn.com/fiat500_pl. wypełnić znajdujący się formularz podając obowiązkowo w odpowiednich polach formularza: imię i nazwisko, Kod, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, oraz potwierdzić, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii („Zgłoszenie”).

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu. W przypadku gdy Uczestnik nie wygra nagrody, o której mowa w pkt 4.1.1. Zgłoszenie bierze udział w Losowaniu, o którym mowa w pkt 3.6. Regulaminu.

Zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu Organizator zapisał w pamięci komputera informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu.

W pamięci komputera obsługującego stronę internetową Loterii zapisane są informacje dotyczące dni, w których organizowana jest Loteria, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu i godzin, po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku dokonania Zgłoszenia. Pierwszy Uczestnik, który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem w którym uczestnik dokona Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników którzy dokonają Zgłoszenia po następnej wylosowanej godzinie, zostanie poinformowanych o wygranej. Organizator w dniu 1 lipca 2022r. przed godziną 12:00 przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór, losuje godziny i dni losowania dla nagród. W losowaniu wylosowany jest dzień przyjmowania Zgłoszeń oraz godzina w tym dniu, w którym Uczestnicy będą wygrywać nagrody.

Szczegółowe informacje dotyczące losowania nagród zawiera Regulamin.

Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na losowość wyboru. Uczestnikowi, któremu Organizator udowodni, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Losy takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Burn”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 92 zestawy puszek napoju Burn (30 sztuk w każdym zestawie), o wartości 89,70 zł brutto każdy;
  • 1 samochód osobowy Fiat 500X S6 Sport Hatchback, o wartości 94.600,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 10.511,00 zł o łącznej wartości 105.111,00 zł brutto.

Pula nagród w Loterii wynosi 113.363,40 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 01.07.2022 od godziny 12:00 do 30.09.2022.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.burn.com/fiat500_pl


Wybierz inną promocję