Energia z Monster

Opis Konkursu

Energia z Monster

Konkurs prowadzony będzie w sklepach i marketach sieci handlowej Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - lista stanowi załącznik nr 1.

Konkurs zaczyna się 31.05.2022 o godz. 8:00:00, a kończy dnia 30.06.2022 o godz. 23:59:59.

Konkursem objęte są wszystkie produkty Monster o pojemności 500 ml dostępne w sprzedaży w sieci sklepów Carrefour Polska Sp. z o.o. na terenie Polski szczegółową listę produktów stanowi załącznik 2.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 31.05.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 30.06.2022 roku:

  • dokonać zakupu 2 dowolnych puszek napoju Monster;
  • zarejestrować się na stronie www.energiazmonster.pl wypełnić prawidłowo zgłoszenie konkursowe polegające na:
    • podaniu imienia i nazwiska nr telefonu oraz nr dowodu zakupu oraz
    • kreatywnym wykonaniu zdjęcia z ulubionym napojem Monster;
  • wrzucenie zdjęcia na Instagram lub facebook z #monstercarrefour;
  • zachować paragon/fakturę z dowodem zakupu 2 dowolnych napojów Monster.

Nabycie dwóch produktów Monster w terminie od 31.05.2022 do 30.06.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów Monster zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż dwóch produktów Monster na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu dwóch dowolnych produktów Monster zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Przesłane zdjęcie w zgłoszeniu Konkursowym musi być: w pełni oryginalnym utworem uczestnika; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich; nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1,2,3 tego paragrafu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

10 nagród I stopnia w postaci Boomboxów Monster o wartości 900 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 100 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

30 nagród II stopnia w postaci lodówek Monster o wartości 600 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 67 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

20 nagród III stopnia w postaci bluz Monster o wartości 250 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 28 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

Podmiotem urządzającym Konkurs jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015664, o kapitale zakładowym 400.292.600,00 PLN, REGON: 012833736, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278, reprezentowaną przez należycie umocowanego przedstawiciela, zwaną dalej („CCHBC”).

Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art.921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U.2014r. Poz. 121 ze zm., dalej również: „KC”) jest Monster Energy Europe Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce”, C/o TMF Poland Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa Poland („Fundator”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.energiazmonster.pl


Wybierz inną promocję