Gamingowe Lato z Monster

Opis Konkursu

Gamingowe Lato z Monster

Konkurs prowadzony będzie w sieci sklepów Dealz, https://dealz.pl/sklepy.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 01.08.2021 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.08.2021 roku:

  • dokonać zakupu 2 dowolnych puszek napoju Monster;
  • zarejestrować się na stronie www.monsterplayer.pl i wypełnić prawidłowo zgłoszenie konkursowe polegające na podaniu imienia i nazwiska, numeru telefonu, numeru paragonu oraz kreatywnym dokończeniu zdania konkursowego, które brzmi: Jaka gra pasuje najlepiej do napojów Monster? .
    Odpowiedź nie może mieć więcej niż 460 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi;
  • zachować paragon/fakturę z dowodem zakupu 2 dowolnych napojów Monster.

Nabycie dwóch produktów Monster w terminie od 01.08.2021 do 31.08.2021 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów Monster zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż dwóch produktów Monster na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu dwóch dowolnych produktów Monster zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Treść zgłoszenia musi być: w pełni oryginalnym utworem uczestnika; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich; nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

Organizatorem konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • 3 nagrody główne w postaci konsoli X box series x o wartości 2500 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 278 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.
  • 50 nagród II stopnia w postaci słuchawek dla graczy Monster o wartości 100 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 11 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.
  • 50 nagród III stopnia w postaci plecaków dla graczy Monster o wartości 100 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 11 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

Podmiotem urządzającym Konkurs jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), przy ul. Annopol 20, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015664, o kapitale zakładowym 400.292.600,00 PLN, REGON: 012833736, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278, reprezentowaną przez należycie umocowanego przedstawiciela, zwaną dalej („CCHBC”).

Możliość wzięcia udziału od 01.08.2021 do 31.08.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.monsterplayer.pl


Wybierz inną promocję