Gra o paliwo

Opis Loterii

Gra o paliwo

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Loteria organizowana jest na terenie stacji paliw działających pod marką „Orlen” oraz punktów sprzedaży pn. „Orlen w Ruchu”, których lista znajduje się na stronie internetowej www.wygranazorlen.pl, (dalej „Stacja”).

W okresie od dnia 1 grudnia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 każda osoba, która:

  • dokona na Stacji jednocześnie zakupu dwóch dowolnych napojów Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru, Fanta, Fanta Zero, Sprite lub Sprite Zero, zwanych dalej "Produktami Promocyjnymi",
  • odbierze i zachowa dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej, lub fakturę imienną niezawierającą numeru NIP) potwierdzający dokonanie zakupu dwóch Produktów Promocyjnych;

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków przewidzianych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 1 grudnia 2022 r. lub po dniu 31 grudnia 2022 r. nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup dwóch Produktów Promocyjnych daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii. Każdy zakup dwóch Produktów Promocyjnych powinien być stwierdzony jednym dowodem zakupu.

Każda osoba, która zamierza wziąć udział w Loterii, powinna w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. od godziny 12:00, do dnia 31 grudnia 2022 r. po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3.1. Regulaminu, przystąpić do udziału w Loterii, ("Zgłoszenie") poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.wygranazorlen.pl, wypełniając znajdujący się tam formularz rejestracyjny wpisując w odpowiednie rubryki: imię i nazwisko Uczestnika, numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego, numer telefonu Uczestnika, adres e-mail oraz potwierdzić, że zapoznała się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii.

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu. W przypadku gdy Uczestnik nie wygra nagrody, o której mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu, Zgłoszenie bierze udział w Losowaniu, o którym mowa w pkt 3.6. Regulaminu.

Zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu Organizator zapisał w pamięci komputera informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu.

W pamięci komputera obsługującego stronę internetową Loterii zapisane są informacje dotyczące dni, w których organizowana jest Loteria, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu dni i godzin, po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku dokonania Zgłoszenia. Pierwszy Uczestnik, który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem w którym uczestnik dokona Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników, którzy dokonają Zgłoszenia po następnej wylosowanej godzinie, zostanie poinformowanych o wygranej. Organizator w dniu 1 grudnia 2022r. przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór, losuje godziny i dni losowania dla nagród. W losowaniu wylosowany jest dzień przyjmowania Zgłoszeń oraz godzina w tym dniu, w którym Uczestnicy będą wygrywać nagrody.

Organizator w dniu 2 stycznia 2023r. spośród wszystkich Zgłoszeń w Loterii za wyjątkiem Zgłoszeń Uczestników wylosowanych w myśl pkt 3.5. Regulaminu, przeprowadza losowanie zwycięzców nagród, o których mowa w pkt 4.1.2. Regulaminu, dalej „Losowanie”.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii. Niedopuszczalne jest stosowanie lub posługiwanie się przez Uczestników, w celu odbioru nagrody podrobionymi lub przerobionymi dowodami zakupu. Z dowodu zakupu musi jednoznacznie wynikać, że Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego.

Pełne informacje dotyczące losowania nagród znajdują się w Regulaminie.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 31 kart paliwowych Orlen, o wartości 400,00 zł każda;
  • 1 karta paliwowa Orlen, o wartości 8.500,00 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 944,00 zł, o łącznej wartości 9.444,00 zł;

Pula nagród w Loterii wynosi 21.844 zł.

Możliwość wzięcia udziału od 1.12.2022 do 31.12.2022.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.wygranazorlen.pl


Wybierz inną promocję