Graj o nagrody z Monster

Opis Konkursu

Graj o nagrody z Monster

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w wybranych sieciach handlowych z rynku lokalnego - pełna lista sieci stanowi załącznik 1.

Konkurs trwa od 15.09.2022 do 31.10.2022 roku na terenie Polski.

W Konkursie udział biorą wszystkie produkty Monster Energy dystrybułowane przez Coca-Cola HBC Polska we wszystkich wariantach smakowych (zwane dalej Produktami konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w sklepach wybranych sieci zgodnie z załącznikiem 1.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 15.09.2022 do 31.10.2022:

  • W terminie trwania konkursu dokonać jednorazowego zakupu 2 dowolnych Produktów Konkursowych Monster dostępnych w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci wymienionych w załączniku 1.
  • Zarejestrować się na stronie www.grajzmonster.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu oraz wskazanie sieci w której dokonano zakup.
  • Rozwiązać zadnie konkursowe: W jaki sposób Monster pomaga Ci ogarniać życie?
  • Odpowiedź nie może mieć więcej niż 1200 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie 2 Produktów konkursowych Monster w terminie zgodnie z punktem 4 w §1 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych napojów Monster zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż dwóch napojów Monster na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum dwóch produktów konkursowych Monnster zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziany został zestaw nagród dla każdej z sieci wymienionej w załączniku 1:

  • 3 nagrody główne: Deskorolki Monster o wartości 230 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 26 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku
  • 10 nagród II stopnia za zajęcie kolejnych miejsc: Myszka gamingowa Monster o wartości 30 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 3 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.

Suma nagród z wszystkich sieci to 48 nagród głównych, 160 nagród II stopnia.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015664, o kapitale zakładowym 400.292.600,00 PLN, REGON: 012833736, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278, reprezentowaną przez należycie umocowanego przedstawiciela, zwaną dalej („CCHBC”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.grajzmonster.pl


Wybierz inną promocję