Loteria Karnawałowa z Coca-Cola

Opis Loterii

Loteria Karnawałowa z Coca-Cola

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Loteria organizowana jest na terenie sklepów następujących sieci handlowych: Stokrotka, E.Leclerc, Intermarche, Spar, Polomarket, Carrefour, Auchan (dalej „Sklepy”).

W okresie od dnia 15 grudnia 2022 do dnia 25 stycznia 2023 każda osoba, która:

  • dokona w Sklepie zakupu co najmniej 2 napojów, w tym koniecznie: 1 napoju: Kinley, lub Kinley Zero oraz 1 dowolnego napoju spośród: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Fanta Zero, Sprite, Sprite Zero, Kinley, lub Kinley Zero, zwanych dalej "Produktami Promocyjnymi",
  • odbierze i zachowa paragon z kasy fiskalnej potwierdzający dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych,

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków przewidzianych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 15 grudnia 2022 r. lub po dniu 25 stycznia 2023 r. roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup dwóch Produktów Promocyjnych (w tym obowiązkowo 1 napoju Kinley, lub Kinley Zero) daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii. Zakup dwóch Produktów Promocyjnych (w tym obowiązkowo 1 napoju Kinley, lub Kinley Zero) powinien być stwierdzony 1 paragonem z kasy fiskalnej. Paragony nie podlegają łączeniu.

Każda osoba, która zamierza wziąć udział w Loterii, powinna w terminie od dnia 15 grudnia 2022 r. od godziny 12:00, do dnia 25 stycznia 2023 r. po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3.1. Regulaminu, przystąpić do udziału w Loterii, ("Zgłoszenie") poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.loteriakarnawalowa.pl, wypełniając znajdujący się tam formularz rejestracyjny wpisując w odpowiednie rubryki: imię i nazwisko, numer paragonu z kasy fiskalnej dokumentujący nabycie dwóch Produktów Promocyjnych, numer telefonu Uczestnika, adres e-mail oraz wybrać z listy nazwę sieci Sklepów, w którym dokonała zakupu oraz potwierdzić, że zapoznała się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii.

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1. lub 4.1.2. Regulaminu. W przypadku gdy Uczestnik nie wygra nagrody, o której mowa w pkt 4.1.1. lub 4.1.2. Regulaminu, Zgłoszenie bierze udział w Losowaniu Finałowym.

Zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu Organizator zapisał w pamięci komputera informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt 4.1.1. i 4.1.2. Regulaminu.

W pamięci komputera obsługującego stronę internetową Loterii zapisane są informacje dotyczące dni, w których organizowana jest Loteria, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt 4.1.1. lub 4.1.2. Regulaminu dni i godzin, po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku dokonania Zgłoszenia. Pierwszy Uczestnik, który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem w którym Uczestnik dokona Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników, którzy dokonają Zgłoszenia po następnej wylosowanej godzinie, zostanie poinformowanych o wygranej. Organizator w dniu 15 grudnia 2022r. przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór, losuje godziny i dni losowania dla nagród. W losowaniu wylosowany jest dzień przyjmowania Zgłoszeń oraz godzina w tym dniu, w którym Uczestnicy będą wygrywać nagrody.

Organizator w dniu 3 lutego 2023r., przeprowadza losowanie zwycięzcy nagrody, o której mowa w pkt od 4.1.3. Regulaminu, dalej „Losowanie Finałowe”. W Losowaniu Finałowym biorą udział wszystkie Zgłoszenia w Loterii za wyjątkiem Zgłoszeń Uczestników wylosowanych w myśl pkt 3.3. Regulaminu. Po zakończeniu Losowania Finałowego Organizator może przeprowadzić losowanie dodatkowe nagród, o których mowa w pkt 4.1.1. i 4.1.2. Regulaminu („Losowanie”), w przypadku gdy zwycięzcy nagród wyłonieni w myśl pkt 3.3. Regulaminu nie spełnili w terminie warunków do odbioru nagrody, lub odmówili odbioru nagrody. Losowanie przeprowadzane jest spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych w Loterii z wyłączeniem Zgłoszenia wylosowanego w Losowaniu Finałowym.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii. Niedopuszczalne jest stosowanie lub posługiwanie się przez Uczestników, w celu odbioru nagrody podrobionymi lub przerobionymi dowodami zakupu. Z dowodu zakupu musi jednoznacznie wynikać, że Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego.

Pełne informacje dotyczące losowania nagród znajdują się w Regulaminie.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 20 zestawów promocyjnych, na który składa się: 1 karta przedpłacona zasilona kwotą 1.000,00 zł oraz 2 zgrzewki napoju Kinley, o wartości 1.120,00 zł każdy zestaw;
  • 7 głośników Marshall o wartości 2.250,00 zł każdy;
  • 1 voucher na usługę turystyczną dla 2 osób, uprawniający do udziału w wycieczce do Rio De Janeiro, na warunkach określonych na voucherze, oraz na stronie internetowej organizatora turystyki www.r.pl, o wartości 30.000,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 3.333,00 zł, o łącznej wartości 33.333,00 zł.

Pula nagród w Loterii wynosi 71.483 zł.

Możliwość wzięcia udziału od 15.12.2022 do 25.01.2023.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.loteriakarnawalowa.pl


Wybierz inną promocję