Otwórz się na gotowe

Opis Loterii

"Otwórz się na gotowe"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od dnia 4 lipca 2022 do dnia 28 sierpnia 2022 każda osoba, która:

  • dokona zakupu dwóch produktów marki Pudliszki z kategorii dań gotowych (mięsnych i warzywnych), zwanych dalej "Produktami Promocyjnymi",
  • odbierze i zachowa dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej lub fakturę imienną niezawierającą numeru NIP) potwierdzający dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych;

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków przewidzianych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 4 lipca 2022 roku i po dniu 28 sierpnia 2022 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup dwóch Produkt w Promocyjnych daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii. Zakup dwóch Produktów Promocyjnych powinien być stwierdzony 1 dowodem zakupu. Dowody zakupu nie podlegają łączeniu.

Każda osoba, która zamierza wziąć udział w Loterii, powinna w terminie od dnia4 lipca 2022 r. do dnia 28 sierpnia 2022 roku, po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3.1. Regulamnu, przystąpić do udziału w Loterii, ("Zgłoszenie") poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.pudliszkigotowe.pl, wypełniając znajdujący się tam formularz rejestracyjny wpisując w odpowiednie rubryki numer telefonu Uczestnika, adres e-mail i numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie Produktów Promocyjnych oraz potwierdzić, że zapoznała się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii.

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu. W przypadku gdy Uczestnik nie wygra nagrody, o której mowa w pkt 4.1.1. Zgłoszenie bierze udział w Losowaniu, o którym mowa w pkt 3.7. Regulaminu i Losowaniu Finałowym, o którym mowa w pkt 3.8. Regulaminu.

Zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu Organizator zapisał w pamięci komputera informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu.

W pamięci komputera obsługującego stronę internetową Loterii zapisane są informacje dotyczące dni, w których organizowana jest Loteria, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu i godzin, po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku dokonania Zgłoszenia. Pierwszy Uczestnik, który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem w którym uczestnik dokona Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników którzy dokonają Zgłoszenia po następnej wylosowanej godzinie, zostanie poinformowanych o wygranej. Organizator w dniu 4 lipca 2022r. przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór, losuje godziny i dni losowania dla nagród. W losowaniu wylosowany jest dzień przyjmowania Zgłoszeń oraz godzina w tym dniu, w którym Uczestnicy będą wygrywać nagrody.

Szczegółowe informacje dotyczące losowań nagród podane są w Regulaminie.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii. Niedopuszczalne jest stosowanie lub posługiwanie się przez Uczestników, w celu odbioru nagrody podrobionymi lub przerobionymi dowodami zakupu. Z dowodu zakupu musi jednoznacznie wynikać, że Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego.

Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Otwórz się na gotowe”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

 

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 280 nagród pieniężnych o wartości 100,00 złotych każda
  • 8 kart podarunkowych Kross, o wartości 2.000,00 złotych każdy
  • 1 nagroda pieniężna, o wartości 22.222,00 złotych

Pula nagród w Loterii wynosi 66.222 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 04.07.2021 do 28.08.2021.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.pudliszkigotowe.pl


Wybierz inną promocję