Piknikowy Konkurs

Opis Konkursu

Piknikowy Konkurs

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w sklepach sieci handlowych:

Konkurs trwa od 14.07.2022 do 18.08.2022 na terenie Polski.

W Konkursie udział biorą wszystkie produkty Cappy i Fuzetea, (zwane dalej Produktami Konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w SKLEPACH objętych Konkursem.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 14.07.2022 r. do 18.08.2022:

  • W terminie trwania Konkursu dokonać zakupu dowolnego Produktu Konkursowego – Cappy i/lub Fuzetea, dostępnego w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowych wymienionych w pkt.4 w §2 Regulaminu.
  • Zarejestrować się na stronie www.piknikowawygrana.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu oraz wybrać sieć w której dokonano zakupu promocyjnego.
  • Rozwiązać zadnie konkursowe - Pokaż nam miejsce gdzie zrobisz Swój piknik z FuzeTea/Cappy.
  • Odpowiedź należy przesłać w formie zdjęcia lub krótkiego filmu w formularzu zgłoszeniowym na www.piknikowawygrana.pl
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Przesłane zdjęcie/film w zgłoszeniu Konkursowym musi być: w pełni oryginalnym utworem uczestnika; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich; nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

Nabycie Produktu Konkursowego w terminie od 14.07.2022 do 18.08.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów Konkursowych zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego Produktu Konkursowego na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego Produktu Konkursowego zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

50 zestawów piknikowych (hamak, leżak i kosz piknikowy) o wartości 430 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 47 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

100 kart podarunkowych Decathlon o wartości 100 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 11 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

140 Powerbank Fuzetea o wartości 25 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 3 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), przy ul. Annopol 20, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015664, o kapitale zakładowym 400.292.600,00 PLN, REGON: 012833736, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278, reprezentowaną przez należycie umocowanego przedstawiciela, zwaną dalej („CCHBC”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.piknikowawygrana.pl


Wybierz inną promocję