Piłkarska wygrana z Coca-Cola

Opis Konkursu

Piłkarska wygrana z Coca-Cola

Konkurs prowadzony będzie w sklepach i marketach sieci handlowej Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - lista stanowi załącznik nr 1.

Konkurs zaczyna się 10.10.2022 o godz. 8:00:00, a kończy dnia 13.11.2022 o godz. 23:59:59.

Konkursem objęte są wszystkie produkty Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Fanta, Sprite we wszystkich pojemnościach dostępne w sprzedaży w sieci sklepów Carrefour Polska Sp. z o.o. na terenie Polski (zwany dalej: „Produktem Konkursowym”).

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 10.10.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 13.11.2022 roku:

 • dokonać zakupu dowolnych napojów Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Fanta, Sprite w sieci Carrefour Polska Sp. z o.o.,
 • zarejestrować się na stronie www.pilkarskawygrana.pl wypełniając prawidłowo zgłoszenie konkursowe polegające na odpowiedzi na pytanie:
  Kto wygra FIFA WORLD CUP i dlaczego?
  Odpowiedź nie powinna przekraczać 650 znaków
 • Podać imię i nazwisko, nr telefonu oraz nr dowodu zakupu.
 • Zachować paragon/fakturę z dowodem zakupu produktu objętego konkursem.

Nabycie jednego z produktów konkursowych w terminie od 10.10.2022 do 13.11.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów konkursowych zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego produktu konkursowego na jednym paragonie/ fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego, dowolnego produktu konkursowego zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Przesłane rozwiązania zadania konkursowego w zgłoszeniu Konkursowym musi być: w pełni oryginalnym utworem uczestnika; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich; nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

 • 4 Nagrody główne w postaci zestawu: Konsola X-box series x wraz z grą FIFA 23 o wartości 2900 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 322 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.
 • 4 nagrody II stopnia w postaci stołu - piłkarzyki o wartości 650 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 72 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.
 • 20 nagród III stopnia w postaci gry FIFA 23 na konsole Xbox o wartości 290 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 32 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

Podmiotem urządzającym Konkurs jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015664, o kapitale zakładowym 400.292.600,00 PLN, REGON: 012833736, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278, reprezentowaną przez należycie umocowanego przedstawiciela, zwaną dalej („CCHBC”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.pilkarskawygrana.pl


Wybierz inną promocję