Poczuj rytm Fest Festival (II)

Opis Konkursu

Poczuj rytm Fest Festival (II)

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w sieci handlowej Duży Ben Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11. („DUŻY BEN”). Aktualna lista sklepów znajduje się na stronie https://duzyben.pl/#sklepy

W Konkursie udział biorą produkty: Coca-Cola 500 ml wszystkie dostępne warianty smakowe (zwane dalej Produktami Konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Duży Ben.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 20.07.2022 do 03.08.2022:

  • W terminie trwania akcji dokonać jednorazowego zakupu minimum dwóch Produktów konkursowych Coca-Cola 500ml, dostępnego w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Duży Ben.,
  • Zarejestrować się na stronie www.festivalowawygrana.pl podając: imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu
  • Rozwiązać zadnie konkursowe w postaci krótkiego filmu:
    Nagraj zabawny i kreatywny filmik, w którym przekonasz nas, że Coca-Cola właśnie Ciebie powinna wziąć na Fest Festival.
  • Odpowiedź należy przesłać w formie krótkiego filmu (max 60 sekund) w formularzu zgłoszeniowym na www.festivalowawygrana.pl
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie 2 Produktów Konkursowych w terminie od 20.07.2022 do 03.08.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów Konkursowych zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż dwóch Produktów Konkursowych na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum dwóch Produktów Konkursowych zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

3 bilety na Fest Festival dla 2 osób o wartości 1 080 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 120 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), przy ul. Annopol 20, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015664, o kapitale zakładowym 400.292.600,00 PLN, REGON: 012833736, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278, reprezentowaną przez należycie umocowanego przedstawiciela, zwaną dalej („CCHBC”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.festivalowawygrana.pl


Wybierz inną promocję