Poczuj rytm Fest Festival

Opis Konkursu

Poczuj rytm Fest Festival

Konkurs prowadzony będzie w sklepach i marketach sieci handlowej Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - lista stanowi załącznik nr 1.

Konkursem objęte są wszystkie produkty Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru we wszystkich pojemnościach dostępne w sprzedaży w sieci sklepów Carrefour Polska Sp. z o.o. na terenie Polski szczegółową listę produktów stanowi załącznik 2 (zwany dalej: „Produktem Konkursowym”)

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 11.07.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.07.2022 roku:

  • dokonać zakupu dowolnych napojów Coca-Cola i/lub Coca-Cola Zero Cukru w sieci Carrefour Polska Sp. z o.o.,
  • zarejestrować się na stronie www.poczujrytmfest.pl wypełniając prawidłowo zgłoszenie konkursowe polegające na odpowiedzi na pytanie: Który z artystów Fest Festival jest dla Ciebie nr 1 i dlaczego?
    Odpowiedź nie powinna przekraczać 630 znaków
  • Zachować paragon/fakturę z dowodem zakupu produktu objętego konkursem..

Nabycie jednego z produktów konkursowych w terminie od 11.07.2022 do 31.07.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów konkursowych zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego produktu konkursowego na jednym paragonie/ fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego, dowolnego produktu konkursowego zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Przesłane rozwiązania zadania konkursowego w zgłoszeniu Konkursowym musi być: w pełni oryginalnym utworem uczestnika; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich; nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

10 nagród I stopnia w postaci Biletów na Fest Festival dla 1 osoby (na 4 dni festivalu) o wartości 549 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 61 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

Podmiotem urządzającym Konkurs jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015664, o kapitale zakładowym 400.292.600,00 PLN, REGON: 012833736, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278, reprezentowaną przez należycie umocowanego przedstawiciela, zwaną dalej („CCHBC”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.poczujrytmfest.pl


Wybierz inną promocję