Poczuj rytm lata

Opis Konkursu

Poczuj rytm lata

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w sieci handlowej PGZ Kupiec pełna lista sklepów dostępna jest na https://www.pgzkupiec.pl/sklepy.

Konkurs trwa od 15.07.2022 do 31.08.2022 roku na terenie Polski.

W Konkursie udział biorą produkty dystrybułowane przez Coca-Cola HBC Polska: Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero, Fanata, Fanta Zero, Sprite, Sprite Zero, Kinley, Fuzetea (zwane dalej Produktami konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej PGZ Kupiec.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 15.07.2022 r. do 31.08.2022:

  • W terminie trwania akcji dokonać jednorazowego zakupu 2 dowolnych Produktów konkursowych Coca-Cola o pojemności 0,85l dostępnego w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej PGZ Kupiec.
  • Zarejestrować się na stronie www.kochamlato.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu
  • Rozwiązać zadnie konkursowe odpowiadając na pytanie: Za co kochasz lato?
    Odpowiedź nie może mieć więcej niż 650 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie 2 Produktów konkursowych Coca-Cola w terminie od 15.07.2022 do 31.08.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych napojów Coca-Cola zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż dwóch napojów Coca-Cola na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum dwóch produktów konkursowych Coca-Cola zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Przesłane zdjęcie w zgłoszeniu Konkursowym musi być: w pełni oryginalnym utworem uczestnika; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich; nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

3 x Voucher Travelist o wartości 1000 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 111 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku

30 głośników JBL GO 3 o wartości 150 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 17 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.

150 Koszulek Fanta o wartości 35 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 4 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku

150 Koszulek Sprite o wartości 35 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 4 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), przy ul. Annopol 20, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015664, o kapitale zakładowym 400.292.600,00 PLN, REGON: 012833736, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278, reprezentowaną przez należycie umocowanego przedstawiciela, zwaną dalej („CCHBC”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.kochamlato.pl


Wybierz inną promocję