Przygotuj się na lato i wygraj

Opis Konkursu

Przygotuj się na lato i wygraj

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w hipermarketach sieci handlowej Auchan, w sklepie internetowym www.zakupy.auchan.pl pełna lista sklepów dostępna jest na https://www.auchan.pl/pl/znajdz-sklep oraz stanowi załącznik 1 Regulaminu.

Konkurs trwa od 01.06.2022 do 30.06.2022 na terenie Polski.

W Konkursie udział biorą produkty: Kropla Beksidu, Fuzetea, Cappy (zwane dalej Produktami Konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Auchan określonych w załączniku nr 1 Regulaminu.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 01.06.2022 r. do 30.06.2022:

  • W terminie trwania akcji dokonać zakupu dowolnego Produktu Konkursowego - Kropla Beskidu, Fuzetea, Cappy, dostępnego w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Auchan określonych w Załączniku nr 1.
  • Zarejestrować się na stronie www.gotowynawakacje.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu
  • Rozwiązać zadnie konkursowe - pokaż /opisz: Jak szykujesz się do wakacji?
  • Odpowiedź należy przesłać w formie zdjęcia w formularzu zgłoszeniowym na www.gotowynawakacje.pl lub w formie pisemnej wpisując treść w formularzy nieprzekraczającą 1200 znaków.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie Produktu Konkursowego w terminie od 01.06.2022 do 30.06.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów Konkursowych zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego Produktu Konkursowego na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego Produktu Konkursowego zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1 tego paragrafu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

3 bony wakacje.pl o wartości 4 000 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 444 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

3 vouchery na rower Plumbike o wartości 2800 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 311 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

3 Aparaty Fuji Instax o wartości 370 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 41 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), przy ul. Annopol 20, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015664, o kapitale zakładowym 400.292.600,00 PLN, REGON: 012833736, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278, reprezentowaną przez należycie umocowanego przedstawiciela, zwaną dalej („CCHBC”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.gotowynawakacje.pl


Wybierz inną promocję