Spróbuj za darmo - EDYCJA 2021

Opis Promocji

Spróbuj za darmo - EDYCJA 2021

Promocja dotyczy wyłącznie następujących produktów (Produkt Promocyjny):

  • MAJONEZ PUDLISZKI 240 ml
  • MAJONEZ PUDLISZKI 480 ml
  • MAJONEZ PUDLISZKI 710 ml

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach i sieciach sklepów spożywczych w których w sprzedaży znajdują się Produkty objęte Promocją. Promocja obowiązuje w sklepach od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 03 kwietnia 2021 r. – w godzinach pracy sklepów (decyduje data nabycia Produktu Promocyjnego uwidoczniona na dowodzie zakupu);

W celu otrzymania Zwrotu pieniędzy Uczestnik Promocji zobowiązany jest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakupu Produktu Promocyjnego:

  • wejść na stronę internetową www.wyprobujmajonezpudliszki.pl
  • wypełnić prawidłowo, odpowiedni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie („Formularz”) wskazując prawdziwe dane Uczestnika oraz wysłać za pośrednictwem tej strony wypełniony Formularz, wraz z czytelnym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu Produktu Promocyjnego („Zgłoszenie”); w Formularzu wymagane będzie podanie imienia i nazwiska Uczestnika, adresu email Uczestnika, telefonu kontaktowego Uczestnika, numeru rachunku bankowego Uczestnika oraz nr dowodu zakupu Produktu Promocyjnego. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzyma komunikat o przyjęciu zgłoszenia;
  • Uczestnik zobowiązany jest do zachowania dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (paragon lub faktura Vat). W przypadku wątpliwości Organizator może poprosić Uczestnika o przesłanie dowodu zakupu Produktu Promocyjnego listem, za pośrednictwem Poczty Polskiej, na koszt Organizatora (tzw. przesyłka pobraniowa). Organizator odeśle Uczestnikowi dowód zakupu Produktu Promocyjnego w terminie 14 dni roboczych od daty jego otrzymania od Uczestnika.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji nie więcej niż 1raz jeśli spełni warunki Regulaminu Promocji.

Po spełnieniu przez Uczestnika warunków Regulaminu, Organizator najpóźniej w terminie do 18.04.2021 roku, prześle zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w Formularzu. Przelewy realizowane będą na rachunki bankowe prowadzone przez banki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Organizator zwróci na rachunek bankowy Uczestnika kwotę równą wartości jednego z Produktów Promocyjnych (wymienionych w pkt 2 Regulaminu) zakupionego w terminie od 01.03.2021 do 03.04.2021 roku i potwierdzoną przesłanym wcześniej dowodem jego zakupu/paragonem/fakturą.

UWAGA! Każdy z uczestników może uzyskać taki zwrot kosztu zakupu, tylko za jeden zakupiony Produkt Promocyjny i raz w czasie trwania Promocji.

Suma wszystkich zwrotów gotówkowych przeznaczonych na Promocję jest ograniczona i wynosi 50.000 zł brutto.

Kwoty za zakupione Produkty Promocyjne wydawane będą od 01.03.2021 roku do 18.04.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania określonej w regulaminie puli zwrotów gotówkowych.

Zgłoszenia o zwrot kosztu zakupu będą realizowane w kolejności ich wpływania/zgłaszania i w przypadku wcześniejszego wyczerpania puli zwrotów gotówkowych o refundacji kosztów zakupu będzie decydowała godzina i data konkretnego zgłoszenia promocyjnego.

Dane osobowe Uczestnika wskazane w Formularzu powinny być zgodne z danymi osobowymi właściciela rachunku bankowego, na który będzie dokonana wypłata oraz danymi osobowymi nabywcy Produktu Promocyjnego, wskazanymi na dowodzie zakupu (o ile dane osobowe na dowodzie zakupu zostały ujawnione).

Promocja trwa od 1.03.2021 do 03.04.2021.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Promocji.

Pliki do pobrania

Regulamin Promocji


www.wyprobujmajonezpudliszki.pl


Wybierz inną promocję