Świąteczna wygrana

Opis Loterii

Świąteczna wygrana

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Loteria organizowana jest na terenie wybranych restauracji, których lista znajduje się na stronie internetowej www.swiatecznawygrana.pl oraz pod tym linkiem.

W okresie od dnia 14 listopada 2022 do dnia 15 grudnia 2022 każda osoba, która:

  • dokona w Restauracji zakupu promocyjnego zestawu zawierającego napój: Fanta, Sprite, Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru w opakowaniu szklanym, o pojemności 0,25L, zwanych dalej "Produktami Promocyjnymi",
  • odbierze i zachowa dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej, lub fakturę imienną niezawierającą numeru NIP) potwierdzający dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych;

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków przewidzianych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 14 listopada 2022 lub po dniu 15 grudnia 2022 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup Produktu Promocyjnego daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii.

Każda osoba, która zamierza wziąć udział w Loterii, powinna w terminie od dnia 14 listopada 2022 od godziny 12:00, do dnia 15 grudnia 2022 po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3.1. Regulaminu, przystąpić do udziału w Loterii, ("Zgłoszenie") poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.swiatecznawygrana.pl, wypełniając znajdujący się tam formularz rejestracyjny wpisując w odpowiednie rubryki: numer NIP Restauracji, w której dokonano zakupu Produktu Promocyjnego, numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego, numer telefonu Uczestnika, adres e-mail oraz potwierdzić, że zapoznała się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii.

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1., 4.1.2. lub 4.1.3. Regulaminu. W przypadku gdy Uczestnik nie wygra nagrody, o której mowa w pkt 4.1.1., 4.1.2. lub 4.1.3., lub w przypadku gdy Uczestnik nie wykona w terminie obowiązków wskazanych w pkt 5.3., Zgłoszenie bierze udział w Losowaniu, o którym mowa w pkt 3.6. Regulaminu.

Zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu Organizator zapisał w pamięci komputera informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt 4.1.1., 4.1.2. lub 4.1.3. Regulaminu.

W pamięci komputera obsługującego stronę internetową Loterii zapisane są informacje dotyczące dni, w których organizowana jest Loteria, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt 4.1.1., 4.1.2. lub 4.1.3. Regulaminu dni i godzin, po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku dokonania Zgłoszenia. Pierwszy Uczestnik, który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem w którym uczestnik dokona Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników, którzy dokonają Zgłoszenia po następnej wylosowanej godzinie, zostanie poinformowanych o wygranej. Organizator w dniu 14 listopada 2022 przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór, losuje godziny i dni losowania dla nagród. W losowaniu wylosowany jest dzień przyjmowania Zgłoszeń oraz godzina w tym dniu, w którym Uczestnicy będą wygrywać nagrody.

Organizator w dniu 29 grudnia 2022r. spośród wszystkich Zgłoszeń w Loterii za wyjątkiem Zgłoszeń Uczestników wylosowanych w myśl pkt 3.5. Regulaminu, którzy spełnili w terminie obowiązek wskazany w pkt 5.3., przeprowadza losowania zwycięzców nagród, o których mowa w pkt 4.1.4. Regulaminu, dalej „Losowanie”. Po zakończeniu Losowania Organizator może przeprowadzić losowanie dodatkowe nagród, o których mowa w pkt 4.1.1., 4.1.2. i 4.1.3. Regulaminu („Losowanie Dodatkowe”), w przypadku gdy zwycięzcy nagród wyłonieni w myśl pkt 3.5. nie spełnili w terminie warunków do odbioru nagrody, lub odmówili odbioru nagrody. Losowanie Dodatkowe przeprowadzane jest spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych w Loterii i niewylosowanych w myśl pkt 3.5. Regulaminu lub w Losowaniu.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii. Niedopuszczalne jest stosowanie lub posługiwanie się przez Uczestników, w celu odbioru nagrody podrobionymi lub przerobionymi dowodami zakupu. Z dowodu zakupu musi jednoznacznie wynikać, że Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego.

Pełne informacje dotyczące losowania nagród znajdują się w Regulaminie.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 4 bony zakupowe do wykorzystania w sklepach Martes Sport, o wartości 1.000,00 zł każdy;
  • 32 bony zakupowe do wykorzystania w sklepach Empik, o wartości 400,00 złotych każdy;
  • 64 bony zakupowe do wykorzystania w kawiarniach Costa Coffee, o wartości 200,00 złotych każdy;
  • 10 maskotek - misiów Coca-Cola XXL, o wartości 320,00 zł każdy.

Pula nagród w Loterii wynosi 32.800 zł.

Możliwość wzięcia udziału od 14.11.2022 do 15.12.2022.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.swiatecznawygrana.pl


Wybierz inną promocję