Wygraj Motocykl Yamaha

Opis Konkursu

Wygraj Motocykl Yamaha

Konkurs prowadzony będzie w sieci sklepów Auchan, zakupy.auchan.pl oraz AuchanDirect.pl – lista sklepów stanowi załącznik nr 1 Regulaminu.

Konkurs zaczyna się 03.11.2021 o godz. 8:00:00, a kończy dnia 30.11.2021 o godz. 23:59:59.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 03.11.2021 roku do godz. 23:59:59 dnia 30.11.2021 roku:

  • dokonać zakupu 2 dowolnych puszek napoju Monster w jednym ze sklepów sieci Auchan,
  • zarejestrować się na stronie www.konkursmonsterGP.pl wypełnić prawidłowo zgłoszenie konkursowe polegające na podaniu imienia i nazwiska nr telefonu oraz nr dowodu zakupu oraz kreatywnym rozwiązaniu zdania konkursowego, które brzmi: Dokąd pojedziesz w pierwszą podróż nowym motorem i dlaczego?
  • Odpowiedź nie może mieć więcej niż 660 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
  • Zachować paragon/fakturę z dowodem zakupu 2 dowolnych napojów Monster.

Nabycie dwóch produktów Monster w terminie od 03.11.2021 do 30.11.2021 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów Monster zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż dwóch produktów Monster na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu dwóch dowolnych produktów Monster zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Treść zgłoszenia musi być: w pełni oryginalnym utworem uczestnika; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich; nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Jedna nagroda główna w postaci Motocyklu Yamaha YZF R125. Wartość nagrody to 20 500 zł brutto oraz dodatkowa nagroda w wysokości 2255 zł brutto przeznaczona na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.
  • 50 nagród II stopnia w postaci czapek Monster o wartości 100 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 11 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

Podmiotem urządzającym Konkurs jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236), przy ul. Annopol 20, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015664, o kapitale zakładowym 400.292.600,00 PLN, REGON: 012833736, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278, reprezentowaną przez należycie umocowanego przedstawiciela, zwaną dalej („CCHBC”).

Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art.921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U.2014r. Poz. 121 ze zm., dalej również: „KC”) jest Monster Energy Europe Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce”, C/o TMF Poland Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa Poland („Fundator”).

Możliość wzięcia udziału od 03.11.2021 do 30.11.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.konkursmonstergp.pl


Wybierz inną promocję