Wygraj PARTUBUS

Opis Loterii

"Wygraj PARTYBUS"

Lotreria trwa od 02.08.2021 do 03.10.2021 roku na terenie Polski.

W okresie od dnia 2 sierpnia 2021r. do dnia 3 października 2021r. każda osoba, która:

  • dokona zakupu dowolnego produktu marki HIT, zwanego dalej "Produktem Promocyjnym",
  • zachowa paragon z kasy fiskalnej dokumentujący zakup Produktu Promocyjnego („Paragon"). Zakupy większej liczby Produktów Promocyjnych stwierdzone jednym Paragonem uprawniają do dokonania 1 Zgłoszenia w Loterii;

Aby wziąć udział w Loterii należy:

  • w okresie od dnia 2 sierpnia 2021r. od godziny 9:00 do dnia 3 października 2021 na stronie internetowej działającej pod adresem www.hitloteria.pl, wypełnić znajdujący się formularz podając obowiązkowo w odpowiednich polach formularza: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer paragonu, oraz potwierdzić, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia, na stronie internetowej Loterii, dalej „Zgłoszenie”. Dokonanego wyboru nagrody nie można zmienić.

Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 2 sierpnia 2021 roku i po dniu 3 października 2021 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup Produktu Promocyjnego daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii. Zakup Produktu Promocyjnego powinien być stwierdzony Paragonem.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w Regulaminie.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii. Niedopuszczalne jest stosowanie lub posługiwanie się przez Uczestników, w celu odbioru nagrody podrobionymi lub przerobionymi dowodami zakupu. Z dowodu zakupu musi jednoznacznie wynikać, że Uczestnik dokonał zakupu Produktów Promocyjnych.

Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Wygraj PARTYBUS”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 63 głośniki JBL GO 3x o wartości 315 złotych każdy;
  • 9 głośników JBL Partybox 310 o wartości 1.599 złotych każdy
  • samochód osobowy Volkswagen T1 wraz z wyposażeniem dodatkowym o wartości 260.000 złotych wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 28.889 złotych, o łącznej wartości 288.889 złotych.

Pula nagród w Loterii wynosi 343.915 brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 2.08.2021 do 3.10.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.hitloteria.pl


Wybierz inną promocję