Wygrana w twoim stylu

Opis Loterii

"Wygrana w twoim stylu"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Loteria odbywa się w sklepach działających pod marką Carrefour, w tym w sklepie internetowym Carrefour (www.carrefour.pl), zwanych dalej „Sklepami”.

W okresie od dnia 4 września 2021 do dnia 15 października 2021 każda osoba, która w Sklepie:

  • dokona zakupu jednocześnie dwóch napojów o dowolnej pojemności: Kinley lub Sprite, zwanych dalej "Produktem Promocyjnym",
  • zachowa dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej lub fakturę) dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych w Sklepie dokonane przed dniem 4 września 2021 roku i po dniu 15 października 2021 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup dwóch Produktów Promocyjnych daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii. Zakup dwóch Produktów Promocyjnych powinien być stwierdzony 1 dowodem zakupu. Dowody zakupu nie podlegają łączeniu.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w okresie od dnia 4 września 2021 od godziny 12:00 do dnia 15 października 2021 na stronie internetowej działającej pod adresem www.wygranawtwoimstylu.pl, wypełnić znajdujący się formularz podając obowiązkowo w odpowiednich polach formularza: imię i nazwisko, numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie dwóch Produktów Promocyjnych, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, oraz potwierdzić, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii („Zgłoszenie”). Dodatkowo każda osoba chcącą wziąć udział w Loterii, która spełniła warunek wskazany w pkt 3.1. Regulaminu może, w odpowiednim polu formularza wpisać swój numer karty mobilnej Carrefour. Osoba, która poda poprawny numer karty mobilnej Carrefour otrzymuje 1 dodatkowe Zgłoszenie.

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu. Jeżeli Uczestnik nie wygrał nagrody, Zgłoszenie bierze udział w Losowaniu, zgodnie z pkt 3.4. W przypadku wygranej, wygrywające Zgłoszenie nie bierze udziału w Losowaniu.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w Regulaminie.

Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Wygrana w twoim stylu”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03- 04-216, zwana dalej "Organizatorem".

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 210 bonów zakupowych do wykorzystania w portalu Zalando, o wartości 100,00 złotych każdy
  • 1 bon zakupowy do wykorzystania w portalu Zalando, o wartości 11.111,00 złotych każdy (kwota 1.111,00 zł potrącona jest na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z pkt 5.7. poniżej);

Pula nagród w Loterii wynosi 32.111 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 04.09.2021 do 15.10.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.wygranawtwoimstylu.pl


Wybierz inną promocję