Zbieraj-odbieraj

Opis Promocji

Zbieraj-odbieraj

Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 10 czerwca 2021 o godz. 12:00 i trwa do wyczerpania nagród, nie później niż do dnia 31 lipca 2021 godz. 23:59:59.

Promocja prowadzona jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiejj.

Akcją Promocyjną objęte są zestawy promocyjne. Pełna lista zestawów promocyjnych zwanych dalej („Zestawy”) stanowi Załącznik nr1 Regulaminu. Zestawy dostępne są w placówkach sprzedaży sieci Burger King na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, której listę stanowi Załącznik numer 2 Regulaminu.

Nagrodami w Akcji Promocyjnej są:

  • CHICKEN POCKET albo WHOPPER albo CHICKEN ROYALE, każdy o wartości 12,99 zł – w sumie 2020 sztuk;
  • Koszulka Coca-Cola o wartości 19,75 zł– 300 szt.;
  • Torba sportowa Coca-Cola o wartości 104,23 zł – 100 szt.;

Nie wprowadza się maksymalnego limitu liczby nagród przypadającego na jednego Uczestnika.

Kody PIN należy zarejestrować w czasie trwania Akcji Promocyjnej. Kody PIN zarejestrowane po tym terminie nie będą uprawniały do odbioru nagród.

Odbiór nagród możliwy jest w czasie trwania Akcji Promocyjnej.

Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 10 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 i trwa do wyczerpania nagród, nie później niż do dnia 31 lipca 2021 r. godz. 23:59:59.

W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Akcji Promocyjnej ukończyły 13 lat („Uczestnik”).

W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, sieci sprzedaży Burger King, CCHBC oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).

Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Zbieraj-odbieraj” („Akcja Promocyjna”) jest Fortis – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216 („Organizator)

Organizator przeprowadza Akcję Promocyjną na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015664, o kapitale zakładowym 400.292.600,00 PLN, REGON: 012833736, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278, reprezentowaną przez należycie umocowanego przedstawiciela, zwaną dalej („CCHBC”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Promocji.

Pliki do pobrania

Regulamin Promocji


www.zbieraj-odbieraj.pl


Wybierz inną promocję