Akcja pn. #zbieramiwspieram

Opis Akcji promocyjnej

Akcja pn. #zbieramiwspieram

Weź udział w Akcji od 5 listopada do 31 grudnia 2018.

Organizatorem Akcji jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Akcja związana jest działalnością charytatywną prowadzoną przez Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000050905, za jej zgodą, wiedzą i w porozumieniu, dalej „Stowarzyszenie Wiosna”, będącego organizatorem projektu pn. „Szlachetna Paczka”.

Akcja rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2018 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2018 r. Organizator może zakończyć akcję przed datą 31 grudnia 2018r. jeżeli łączna wartość dokonanej przez Organizatora na rzecz Stowarzyszenia Wiosna wpłaty wyniesie kwotę 225.000,00 zł.

Akcja nie stanowi zbiórki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zasadach i prowadzeniu zbiórek publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1223), a jest wyłącznie zobowiązaniem Organizatora do określonego działania, w przypadku ziszczenia się warunku zawieszającego, o którym mowa w regulaminie.

Zasady przeprowadzenia akcji

W okresie od dnia 5 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. każdy Uczestnik, który dokona zakupu co najmniej 1 butelki produktu: Coca-Cola, lub Coca-Cola Zero o pojemności 0,5 L, oznaczonego promocyjną etykietą, na której znajduje się znak towarowy „Szlachetna Paczka”, zawierającego pod nakrętką opakowania niepowtarzalny kod promocyjny, dalej "Produkt Promocyjny", może po zalogowaniu się na stronie internetowej działającej pod adresem www.woah.pl, („Strona”), dokonaniu rejestracji konta, postępując zgodnie z komunikatami na Stronie (ustawiając indywidualny profil Uczestnika zawierający login i hasło do Strony), wprowadzić kod spod nakrętki Produktu Promocyjnego w odpowiednim polu na Stronie i potwierdzić wybór. Wprowadzenie za pośrednictwem Strony kodu, jest warunkiem zawieszającym wykonanie zobowiązania przez Organizatora.

Rejestracja konta na Stronie dokonywana jest tylko w trakcie pierwszego logowania. W przypadku kolejnych logowań Uczestnik nie jest zobowiązany do ponownej rejestracji konta, a logowanie odbywa się poprzez Nazwę Użytkownika (login) i hasło dostępowe ustanowione przez Uczestnika w trakcie rejestracji konta. Każda osoba, po zalogowaniu na Stronie na swoje konto, może dodawać Kody.

Organizator niniejszym zobowiązuje się przekazać na rzecz Stowarzyszenia Wiosna kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdy kod spod nakrętki Produktu Promocyjnego wprowadzony za pośrednictwem Strony. Łączna wartość przekazanej na wskazany cel kwoty nie może przekroczyć 225.000,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy).

Każda osoba, może wielokrotnie wziąć udział w Akcji.

Możliwość wzięcia udziału w Akcji od 5.11.2018 do 31.12.2018.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Akcji.

Pliki do pobrania

Regulamin Akcji

Wybierz inną promocję